Ténytanúsítvány

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

Ténytanúsítvány Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás, cégkivonat, tulajdoni lap, földhasználati lap, zálogjogi-nyilvántartás, GKZONY, életbenlét, felmondás, SMS, MMS, weblap, internet, sorsolás, árverés, pályázatbontás, választás, guiness-rekordkísérlet, békéltetés…

A közjegyző feladatkörébe tartozik, hogy a jelenlétében lefolytatott jogi jelentőségű cselekményekről, mint például pályázatok bontásáról, sorsolások, árverések lebonyolításának menetéről, váltó, csekk és más értékpapír óvásáról, vagy egyéb jogi jelentőségű tényről teljes bizonyító erejű ténytanúsítványt állítson ki. A közjegyő a tanúsítványban hitelt érdemlően rögzíti a cselekmény megtörténténtének helyét, idejét, és módját, illetve a tény fennállását. A közjegyző jelenlétében zajlott és általa tanúsított eseményről, illetve tény fennállásáról készült ténytanúsítvány közhiteles, annak a tanúsítványban leírtak szerinti megtörténte/fennállása nem vitatható.

A Ktv. 136. §-a szerint közjegyzői tanúsítványt állít ki a közjegyző,
- arról, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyezik (fénymásolat hitelesítés)
- a fordítás helyességéről (nyelvi jogosítvány esetén),
- az aláírás, kézjegy valódiságáról (aláírás hitelesítés)
- az okirat felmutatásának időpontjáról,
- a nyilatkozat vagy értesítés közléséről,
- tanácskozásról és határozatról (testületi ülés tanúsítása)
- egyéb jogi jelentőségű tényről,
- váltó, csekk és más értékpapír óvásáról,
- közhitelességű nyilvántartás tartalmáról (cégkivonat, tulajdoni lap, földhasználati lap, zálogjogi nyilvántartás)

A tanúsítvány kiállítására a közjegyző hivatali helyiségében, vagy helyszínen (illetékességi területen belül) kerülhet sor.

A közjegyző akkor adhat ki személy életben létéről tanúsítványt, ha a fél előtte személyesen megjelent, és személyazonosságát igazolta. A közjegyző a tanúsítványt jegyzőkönyvbe foglalja, amelyben tanúsítja, hogy a fél előtte személyesen megjelent. A megjelenés évét, hónapját, napját - a fél kívánságára óráját is -, továbbá a személyazonosság igazolásának módját az okiratban fel kell tüntetni.

Nyilatkozat vagy értesítés (például kölcsönszerződés, bérleti szerződés felmondása) közlését a közjegyző akkor tanúsíthatja, ha a közlés vagy elmaradása jogkövetkezménnyel járhat. A közjegyző a nyilatkozat vagy értesítés szövegét szó szerint jegyzőkönyvbe foglalja, és az okiratot postán ajánlott vagy tértivevényes küldeményként a másik fél lakására továbbítja. A közjegyző erről a megbízó félnek tanúsítványt ad, amelyben feltünteti a nyilatkozat vagy értesítés szó szerinti szövegét, a felek nevét, lakóhelyét, a feladás helyét, évét, hónapját, napját, a megbízó fél kívánságára óráját is. A másik fél esetleges írásbeli válaszát a közjegyző a jegyzőkönyvhöz csatolja, szóbeli válaszát jegyzőkönyvbe foglalja, és minderről értesíti a megbízó felet.

Testületi ülés és az azon hozott határozat tanúsítása úgy történik, hogy a közjegyző a tanácskozás helyét és idejét, az azon hozott határozatokat és előterjesztett nyilatkozatokat - különösen azokat, amelyek az eljárás szabályszerűsége szempontjából jelentősek - jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvet kérelemre az ülés elnöke, ha ilyen nincs, valamennyi résztvevője aláírhatja. Az ülés résztvevőinek személyazonosságát a közjegyző csak az ülés elnökének kívánságára tanúsítja.

A fentiekben nem említett egyéb tények és körülmények, különösen versenytárgyalás, sorsolás tanúsítására a közjegyző akkor jogosult, ha ennek megtörténte vagy elmaradása jogkövetkezménnyel jár, és a tanúsítani kért eljárást a közjegyző jelenlétében folytatták le. A közjegyző az eljárásról jegyzőkönyvet készít.
Tipikusan ilyen jegyzőkönyv készül: sorsolásról, árverésről, pályázatbontásról, választásról, weblap tartalmáról, SMS-ről, MMS-ről, békéltetési eljárásról, esetleg guiness rekordkísérletről stb.

A közjegyző tényeknek információhordozóra (mikrofilm, mágnesszalag stb.) való felvételét a fentiek szerint tanúsítja azzal az eltéréssel, hogy a felvétel után az információhordozót az őrizetébe veszi, és a visszajátszás alkalmával tanúsítja, hogy az információhordozó tartalma a felvett ténnyel megegyező.

A tanúsítvány közokirat, mely olyan (általában pozitív tartalmú) jogi tényeket rögzít, tanúsít, amelyek megállapításához különleges szakértelem nem szükséges. (Ha szakértelem szükséges, akkor szakértő kirendelésére van lehetőség.)

Nem lehet a közjegyző tanúsítvány tárgya olyan jogi tény, amelynek igazolása más hatóság hatáskörébe tartozik (születés, halál, rokonság, élettársi kapcsolat fennállása, lakcím, állampolgárság igazolása). Ilyen esetekben a tanúsítvány elkészítését meg kell tagadni. Ezen okból történő megtagadás esetén az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy az általa kért tanúsítás, mely hatóság, szerv hatáskörébe tartozik.

Kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

 

 

 

 

 

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,