Egyéb biztosítékok

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

Az óvadék
Valamely követelés biztosítására pénzen, bankszámla-követelésen, értékpapíron és egyéb, külön törvényben meghatározott pénzügyi eszközön az erre irányuló szerződéssel és az óvadék tárgyának átadásával óvadék alapítható.
A felek megállapodhatnak abban, hogy a jogosult használhatja az óvadék tárgyát és rendelkezhet vele. Az óvadék tárgyának használata vagy az azzal való rendelkezés esetén a jogosult köteles legkésőbb az óvadékkal biztosított követelés esedékessé válásáig egyenértékű fedezettel helyettesíteni az óvadék eredeti tárgyát. Az egyenértékű fedezet az óvadék eredeti tárgyának helyébe lép.

Az engedményezés
A jogosult (engedményező) követelését (pénzkövetelés, bérleti díj követelés, áru ellenértéke, értékesíteni kívánt ingatlan vételára, stb.) - a saját maga által teljesítendő kifizetés helyett - szerződéssel másra (engedményes) átruházhatja (engedményezés).
Az engedményezésről a kötelezettet értesíteni kell, hiszen az engedményezésről való tudomásszerzést követően közvetlenül az engedményes felé kell teljesítenie.
Tehát az engedményezés azt jelenti pl., hogy ha X. tartozik Y-nak, Y. pedig kölcsönkér Z-től, akkor, Y. köthet egy szerződést Z-vel arra vonatkozólag, hogy az X-el szemben fennálló követelését Z-re engedményezi, tehát X-nek (miután az engedményezésről tájékoztatták) Y. helyett a továbbiakban Z-nek kell teljesítenie.
Az engedményezéssel az engedményes (Z.) a régi jogosult (Y.) helyébe lép, és ha a követelésnek volt biztosítéka (zálogjog, kezesség) akkor az abból eredő jogok is átszállnak rá.
Általános szabályként az engedményező (Y.) az engedményezéssel nem szabadul a kötelemből, ugyanis az engedményessel (Z.) szemben a kötelezett (X.) szolgáltatásáért - az engedményezés fejében kapott ellenérték erejéig - kezesként felel.

Váltó
Meghatározott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás, mely szerint az a személy, akinek a részére a váltót kiállították, a váltón megjeölt fizetési helyen és időben a váltó címzettjétől (a fizetésre kötelezettől, pl. Bank) követelheti a váltón szereplő összeg kifizetését. Ha a kifizetést a címzett (pl. Bank) fedezethiány miatt (a kiállítónak nincs pénz a számláján) megtagadja, akkor váltó óvásnak van helye.

További biztosítéki szerződések:
Zálogszerződés
Kezesség, Készfizető kezesség

Fogalmak, meghatározások

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,