Európai fizetési meghagyásos eljárás

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

Európai fizetési meghagyásos eljárás Más Uniós tagállamból tartoznak Önnek vételárral, munkabérrel, fuvardíjjal... ?Az európai fizetési meghagyás olyan jogosultak igényérvényesítését könnyíti meg, akiknek az adósa valamely másik uniós tagállamban van, a jogosult ugyanis saját országában nyújthatja be a kérelmet, ellentmondás esetén pedig saját tagállamának bírósága előtt pereskedhet.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EU Fmh-R.) az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó, Dánia kivételével. Az EU Fmh-R. kizárólag a határon átnyúló ügyekre alkalmazandó. Az EU fizetési meghagyásos eljárás alternatív igényérvényesítési eszközként áll a jogosult rendelkezésére, akinek továbbra is jogában áll a nemzeti jogban előírt eljárást igénybe venni, továbbá az olyan eljárási kérdésekben, amelyekről a rendelet kifejezetten nem rendelkezik, a nemzeti jogot – Magyarország esetén elsősorban a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényt (a továbbiakban: Fmhtv.) és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt (a továbbiakban: Pp.) – kell alkalmazni.
Magyarországon az eljárásra a közjegyzőknek van hatásköre, így a továbbiakban bíróság alatt közjegyző is értendő.

Az Fmhtv. 59. §-ának (10)–(11) bekezdései értelmében Magyarországon az európai fizetési meghagyásos eljárás intézése papír alapon történik. A kérelmeket csak papír alapon és csak a közjegyzőhöz lehet benyújtani, aki az iratokat papír alapon állítja elő, és kézbesítteti a feleknek.

1., Alkalmazási kör

Az EU Fmh-R. tárgyi hatálya a lejárt pénzkövetelésekre terjed ki [EU Fmh-R. 4. cikk]. Nem alkalmazható azonban a rendelet a közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti igények, a házassági vagyonjogon és az öröklési jogviszonyon alapuló igények, valamint – néhány kivételtől eltekintve – a szerződésen kívüli kötelmekből eredő követelések érvényesítésére [EU Fmh-R. 2. cikk].

Az EU Fmh-R. alkalmazásának előfeltétele, hogy az ügy határon átnyúló jelleggel bírjon. Az ügy attól minősül határon átnyúló jellegűnek, ha legalább az egyik fél a bíróság (Magyarországon a közjegyző) székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel [EU Fmh-R. 3. cikk]. Magyar (értve ez alatt a Magyarországon állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezőt) vagy 3. állambeli jogosult magyar kötelezett ellen kizárólag magyar fizetési meghagyásos eljárást, az EU-s (értve ez alatt – Magyarország és Dánia kivételével – az Európai Unió tagállamában állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezőt) jogosult magyar kötelezettel szemben magyar és európai fizetési meghagyásos eljárást is, a magyar, az EU-s és a 3. állambeli jogosult az EU-s kötelezettel szemben, valamint az EU-s jogosult a 3. állambeli kötelezettel szemben pedig csak európai fizetési meghagyásos eljárást indíthat – természetesen a joghatósági szabályok tiszteletben tartása mellett. A magyar vagy 3. állambeli jogosult magyar közjegyző előtt a 3. állambeli kötelezettet nem vonhatja eljárás alá.

2., Joghatóság

Elsősorban a 44/2001/EK tanácsi rendelet 2–26. cikkét és az EU Fmh-R. 6. cikkének (2) bekezdését kell alkalmazni. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr. (a továbbiakban: Nmtvr.) 55–62/H. §-a általában csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a kötelezett nem rendelkezik – Dániát is beleértve – az EU valamely tagállamában lakóhellyel. A közjegyző csak a kizárt (más EU-tagállam hatóságainak fenntartott kizárólagos) joghatósági esetekben utasítja el a kérelmet.

3., Kérelem

A kérelmet az EU Fmh-R. mellékletében található „A” formanyomtatványon lehet benyújtani. A formanyomtatvány az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető
. Amennyiben a kitöltéssel kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal munkatársunkhoz, illetve a részünkre megküldött ADATLAP alapján kötöljük Önnek.

A nyomtatványt azon bíróság (Magyarországon a közjegyző) által elfogadott nyelven vagy nyelvek egyikén kell kitölteni, amelyhez fordulnak. Magyar közjegyzőhöz történő benyújtás esetén magyar nyelven mindenképp ki kell tölteni a formanyomtatványt, emellett pedig a kötelezett lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén kitöltött kérelem benyújtása is indokolt, mivel a kérelem másolatát a közjegyzőnek meg kell küldenie a kötelezett részére (a fordítás elvégezhető az Európai Igazságügyi Atlasz honlapján). A formanyomtatvány valamennyi mezőjének elején kódok találhatók, amelyeket szükség esetén be kell írni a megfelelő rovatba. A nyomtatványokat mindkét nyelven 2 példányban célszerű benyújtani.

Az eljárási díj mértéke a főkövetelés tőkeösszegének (több főkövetelés esetén ezek együttes tőkeösszegének) a 3 %-a, de legalább 5000 Ft és legfeljebb 300 000 Ft. Ha az eljárásban 5-nél több fél vesz részt, a díj minimális mértéke annyiszor 1000 Ft, ahány fél van (a 3 %-os mértéket és a 300 000 Ft-os maximumot a szabály nem érinti). A külföldi pénznemű főkövetelés benyújtás napján érvényes jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat az eljáró közjegyző részére megfizetni. Az eljárás díján felül a Pp. 79. § alapján a külföldi kézbesítés költségét a kérelmező köteles megelőlegezni.

4., Az európai fizetési meghagyás kibocsátása

Amennyiben a kérelem alaki vizsgálata nem elutasítással végződik, a közjegyző az EU Fmh- R. mellékletében található „E” formanyomtatvány alkalmazásával, a kérelmet tartalmazó formanyomtatvány másolatával együtt a lehető leghamarabb és általában a kérelem benyújtását követő 30 napon belül kibocsátja az európai fizetési meghagyást. A közjegyző egyúttal megküldi a kötelezettnek az ellentmondás benyújtására alkalmas „F” formanyomtatványt is, amely az EU Fmh-R. VI. mellékletében található. Ha a kötelezett ellentmondással él, az eljárás perré alakul – magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás esetén a hatáskörrel rendelkező illetékes magyar bíróság előtt. Ha a kötelezett nem mond ellent, akkor az európai fizetési meghagyás jogerős és végrehajtható lesz, amit a közjegyző a „G” formanyomtatvány kiállításával állapít meg.

5., Végrehajtás

Végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a végrehajtás elrendelése abban a tagállamban kérhető, ahol a kötelezettnek végrehajtás alá vonható vagyona van. A végrehajtás elrendelésére annak a tagállamnak a jogszabályi előírásai vonatkoznak, amelyben az elrendelést kérik. Ha a végrehajtást más tagállamban kérik, akkor a Magyarországon kiállított „G” formanyomtatvánnyal végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a többi tagállamban (kivéve Dániát) közvetlenül – azaz az európai fizetési meghagyás elismertetése nélkül – lehet kérni a végrehajtás elrendelését az ott erre hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságtól, bíróságtól. (A tagállamokban hatályos jogszabályokról, és az illetékes külföldi hatóságról sem a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, sem az eljáró közjegyző nem tud tájékoztatást nyújtani, természetesen a rendelkezésünkre álló információkat ügyfeleink rendelkezésére bocsátjuk, ez ügyben forduljon bizalommal munkatársunkhoz.) Ha a Magyarországon kibocsátott európai vagy magyar fizetési meghagyás alapján Magyarországon kérik a végrehajtást, arra a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt (a továbbiakban: Vht.) kell alkalmazni, és végrehajtási lapot kell kiállítani [Vht. 16. § i)].

(A magyar jogerős fizetési meghagyás más tagállamban történő végrehajtása esetén három mód közül választhat a jogosult:
1. a 44/2001/EK tanácsi rendelet 54. cikke (V. melléklet) szerinti tanúsítvány kiadását kéri a magyar közjegyzőtől, és ez alapján kérhet más tagállamban végrehajtást; vagy
2. a magyar meghagyást elismerteti a másik tagállamban annak nemzeti joga szerint és ezután kéri a végrehajtást; vagy
3. a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kéri a magyar közjegyzőt, nyilvánítsa a meghagyást európai végrehajtható okiratnak és állítson ki tanúsítványt (ld. a 805/2004/EK rendelet I. mellékletét), amely alapján más tagállamban kérhető közvetlenül a végrehajtás.)

Mivel Dániára nézve is alkalmazandó a 44/2001/EK tanácsi rendelet, ezért az európai fizetési meghagyás – akár csak a magyar – Dániában az 1. és 2. módon hajtható végre. A 44/20001/EK rendelet, illetve a 805/2004/EK rendelet szerinti tanúsítvány, valamint a végrehajtási lap kiállításáért díjat kell fizetni, amely az eljáró közjegyzőt illeti. A díj mértéke az ügyérték 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint; ha pedig az ügyérték nem állapítható meg, 5000 Ft. Az ügyérték a végrehajtandó követelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke. A díjat az európai fizetési meghagyásos eljárás eljárási díjához hasonlóan, a fent leírtak szerint kell megfizetni.

Az európai fizetési meghagyásos eljárásról további információ az Európai Igazságügyi Atlasz „Európai fizetési meghagyás” szekciójában, a
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/epo_information_hu.htm címen található.

A
mennyiben további kérdése van, forduljon bizalommal munkatársunkhoz.

EU FMH-val kapcsolatos kérdéseit felteheti munkatársunknak közvetlenül is e-mailben, vagy facebook oldalunkon is.

Elakadt a kitöltéssel? Kérjük kitöltve küldje meg az adatlapot részünkre, és kitöltjük Önnek!

 

 

artwork: Dr. Bedics András

 

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,