Végrehajtási záradék

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

Végrehajtási záradék A közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállalás közvetlenül végrehajtható: legyen szó akár pénzkövetelésről, akár meghatározott cselekményről (pl. ingatlan kiürítése).

A közokirat jelentősége abban áll, hogy az abban foglalt kötelezettségvállalás a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben (Vht.) foglalt feltételek fennállása esetén, az ezen törvényben foglalt eljárási szabályok szerint közvetlenül végrehajtható. Ezen közvetlen végrehajtás iránti kérelmet formanyomtatványon (végrehajtási záradék) kell előterjeszteni.

Az okiratot az azt készítő közjegyző látja el végrehajtási záradékkal, ha az tartalmazza
a) a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást,
b) a jogosult és a kötelezett nevét,
c) a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét,
d) a teljesítés módját és határidejét.

Fontos, hogy olyan követelés, amit az adós az okiratban megfizetni nem vállalt (így például a törvényes késedelmi kamat sem!), ebben az eljárásban nem érvényesíthető.

Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa (jellemzően ténytanúsítvány a fennálló tartozás mértékéről (ebben a kérdésben a hitelező egyoldalú jognyilatkozata rendszerint nem elegendő), illetve a felmondásról, ami alapján a teljes követelés a lejárat előtt esedékessé vált). (Vht. 23/C. §)

A kérelmet adósonként külön-külön, 5-5 eredeti példányban kell előterjeszteni

A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet 45/A. §-a alapján a végrehajtás alapjául szolgáló okirat (pl. kölcsönszerződés, tartozáselismerő nyilatkozat, bérleti szerződés) 2 hiteles kiadmányát (vagy a MOKK Levéltár által kiállított hiteles másolatát) és 2 nem hiteles másolatát kell csatolni (adósonként) a végrehajtás elrendelése iránti kérelemhez. Ha a fél végrehajtás elrendelése iránti kérelméhez nem csatolja a végrehajtás alapjául szolgáló közjegyzői okirat hiteles kiadmányát (vagy a MOKK Levéltár által kiállított hiteles másolatát) illetve annak nem hiteles másolatát, azt a közjegyző – amennyiben az eredeti közjegyzői okirat a saját őrizetében található – külön kérelemre, a hiteles kiadmány és nem hiteles másolat készítésére irányadó szabályoknak megfelelően – az eljárás lefolytatásához szükséges számban – maga készíti el. Ez utóbbi esetben ugyanakkor a megfelelő számú hiteles kiadmány, illetve nem hiteles másolat elkészítésének díját külön meg kell fizetni, a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet szerint. Azaz a kiadmányoknál 520 Ft-ot kell fizetni oldalanként, az egyszerű másolat esetén pedig 100 Ft oldalanként a díj mértéke. Az okiratok kiadását – amitől a végrehajtási eljárás további folytatása függ – a közjegyző megtagadja addig, ameddig a fél az okiratok díját nem fizeti meg [Díjrendelet 25. § (1) bek.]. Az okiratok megfizetett díja a végrehajtási eljárás során felmerült egyéb költségnek minősül, az a végrehajtható okirat formanyomtatványon (7.c. pont) feltüntethető.

A Vht. 31/E. §-ának (3) bekezdése szerint a végrehajtási kérelem előterjesztéséért a közjegyzőnek díjat kell fizetni. A díj mértéke végrehajtás elrendelése iránti kérelem esetén az ügyérték 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint; ha pedig az ügyérték nem állapítható meg, 5000 Ft.

Ha a végrehajtást kérő
- ugyanazon közjegyzői okirat alapján,
- ugyanannak a követelésnek a végrehajtását
- több, egyetemlegesen kötelezett
- adóssal szemben
- egyidejűleg
(együttes feltételek!)
kéri, a 2012. január 1-jétől kezdődően indult új végrehajtási ügyekben csak az egyik adóssal szemben előterjesztett végrehajtási kérelemre kell megfizetni a teljes díjat, a további adóssal szemben előterjesztett végrehajtható okirat kiállítási kérelemre 5000 Ft díjat kell adósonként megfizetni. A megfizetett összes díjat az adósokon egyenlő arányban kell behajtani. A végrehajtható okirat nyomtatványokon ebben az esetben akként kell a közjegyzői díjat feltüntetni, hogy az összes fizetendő díjat el kell osztani az egyetemleges adósok számával, és az így kapott hányadost kell feltüntetni adósonként külön-külön a nyomtatványokon (7.c. pontban).

A szükséges kitölthető nyomtatványok innen letölthetők:

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy jogi képviselővel eljáró végrehajtást kérő hiánypótlásra nem hívható fel, a Vht. 12. § (2) bekezdése alapján a jogi képviselővel rendelkező fél hiányos kérelmét a közjegyző érdemi vizsgálat nélkül köteles elutasítani.

Amennyiben kérdése van, forduljon bizalommal munkatársunkhoz.

 

 

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,